بحثونه


TFPI دامن او اشتی لپاره بحثنونه ترویجوی او دنړۍ له پوهانو سره خپله تجربه شریکوی،

جاری بحثونه چی (ټی ایف پی اۍ) ورسره کمک کړۍ په لاندی ډول دی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>